ALGEMENE VOORWAARDEN “Ambacht en Design”

 

1              Toepasselijkheid

a)     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door “Ambacht en Design” gevestigd te Eindhoven, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

b)     In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via “Ambacht en Design” goederen bestelt en/of koopt.

c)     Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2              Totstandkoming en wijziging overeenkomst

a)     Alle aanbiedingen en offertes door “Ambacht en Design”, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van “Ambacht en Design” of door feitelijke uitvoering door “Ambacht en Design” komt een overeenkomst tot stand.

b)     Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van “Ambacht en Design”.

c)     Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van “Ambacht en Design” ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3              Uitvoering van de overeenkomst

a)     Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is “Ambacht en Design” gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.

b)     Goederen gelden als geleverd, zodra “Ambacht en Design” de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

c)     Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat een derde partij het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

d)     De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door “Ambacht en Design” steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

e)     Niet aansprakelijk voor kosten gemaakt door klant door eventueel te late levering of niet in staat blijken tot levering (bijv als de urn kapot valt bij het inpakken)

4              Prijzen

a)     Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door “Ambacht en Design” aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

b)     De in de aanbiedingen van “Ambacht en Design” weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is “Ambacht en Design” gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

5              Betaling

a)     Betaling dient steeds voor levering of voor aanvang werkzaamheden  plaats te vinden. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op “Ambacht en Design” te verrekenen met de door “Ambacht en Design” in rekening gebrachte bedragen.

b)     Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door “Ambacht en Design” aangewezen bank- of girorekening. “Ambacht en Design” heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door “Ambacht en Design”, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door “Ambacht en Design” is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is “Ambacht en Design” bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor “Ambacht en Design” voortvloeiende schade.

c)     “Ambacht en Design” is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan “Ambacht en Design” verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

6              Garantie

a)     Indien door “Ambacht en Design” aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

b)     Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal “Ambacht en Design” de te leveren producten -naar de keuze van “Ambacht en Design”- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien “Ambacht en Design” de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan “Ambacht en Design”.

c)     Alle eventuele garantieverplichtingen van “Ambacht en Design” vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van “Ambacht en Design” wijzigingen in de door “Ambacht en Design” geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

7              Reclames

a)     Indien het product bij levering, schade ondervind, dient de klant “Ambacht en Design” zowel als de vervoerder uiterlijk op de eerstvolgende werkdag van levering, voor 10.00 op de hoogte te stellen van de schade.

b)     Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is “Ambacht en Design” niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door “Ambacht en Design” van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door “Ambacht en Design” zijn gecrediteerd.

c)     Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft “Ambacht en Design” het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

8              Eigendomsvoorbehoud

a)     Alle door “Ambacht en Design” te leveren producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van “Ambacht en Design”, zolang de klant enige vordering van “Ambacht en Design”, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

b)     Het is niet toegestaan om producten van “Ambacht en Design” onder een andere naam door te verkopen.

9              Ontbinding en beëindiging

a)     De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt.

b)     In geval van verzuim van de klant is “Ambacht en Design” gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant

10         Overmacht

a)     “Ambacht en Design” is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van “Ambacht en Design” opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door “Ambacht en Design” niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

b)     Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van “Ambacht en Design” zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij “Ambacht en Design” als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van “Ambacht en Design” of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van “Ambacht. en Design”

c)     Indien “Ambacht en Design” bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11         aansprakelijkheid

a)     “Ambacht en Design” is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van “Ambacht en Design”.

b)     De totale aansprakelijkheid van “Ambacht en Design” zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door “Ambacht en Design” aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakings-verplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

c)     “Ambacht en Design” is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

12         Geschillen en toepasselijk recht

a)     Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

b)     Op een met “Ambacht en Design” gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

c)     Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de “Ambacht en Design” ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.